Duvan, da bi zadovoljio čovekove potrebe, treba da poseduje odredjen kvalitet, a koji se ogleda kroz njegova hemijska, fizička i degustativna svojstva.

Hemijski sastav duvana je veoma složen, a sastoji se od:
– Minerelnih materija
– Suve materije
– Amino kiselina
– Proteina
– Amonijaka i nitrata

– Ugljenih hidrata
– Glukozoida i polifenola
– Organske kiselina
– Aromatične materije…i još toga…
Fizički parametri su:
– Veličina i oblik lista
– Debljina lista
– Boja lista
– Hrapavost lista
– Sagorivost
– Povrede na listu
– Elastičnost lista
– Čvrstina lista
– Nervatura lista…i jos toga
Sto se tiče degustativnih svojstava duvanskog dima ono se izražava dejstvom na organe za ukus, miris i nervni sistem. Na ljudska čula najviše utiču:
– Ukus
– Aroma
– Jačina
– Sagorivost
– Iritacija
Duvan sporo sagoreva, bez plamena. Kod duvana dobre sagorivosti organski deo potpuno izgori. Od kvalitetnijeg duvana ostaje pepeo bele boje, a od lošijih tamnije boje.
Kao sto je poznato, duvanski dim sadrzi veliki broj jedinjenja, a mogu se podeliti u 4 grupe:
– Narkotične materije
– Toksične materije
– Kancerogene materije
– Katrane
Narkotične materije su nikotin i ostali alkaloidi. Organizam zadrzava oko 20% nikotina, a koji se izbacuje urinom. Za denikotiniziranje u ljudskom organizmu služe: pluca, burezi, jetra i mozak.
Neke od toksičnih materija su: Ugljendioksid, ugljenmonoksid (krvni otrov), sumporvodonik, cijanovodonik i dr.
Kancerogene materije su: antracen, acetaldehid, formaldehid, arsen, vodoniksulfid, akrolein i dr.
Katranska jedinjenja su smolaste prirode i talože se u alveolama pluća u vidu sedimenata. Sastavljeni su od alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika.
Iz svega navedenog se vidi da uticaj na čoveka može biti vrlo složen. Duvanski dim oštecuje sva meka tkiva u organizmu, a koja su najpodložnija kancerogenim dejstvima. Uništava krvne sudove, koji gube svoju elastičnost i usporava cirkulaciju. Deluje na srce sužavajuci arterije, dovodeći do pojave angine pektoris i infarkta. Utice na mozak tako sto remeti normalne biohemijske funkcije i utice na promenu raspoloženja.
Tehnološki proces prerade duvana je i zagadjivač zivotne sredine. To se pre svega odnosi na duvansku prašinu, koja spada u organsku prašinu. Ova prašina često moze izazvati alergiju, a dovodi i do plućnih oboljenja radnika u duvanskoj industriji. Tu su naravno i otpadne vode i gasovi, dok je čvrstog otpada veoma malo. Takodje, u njemu se nalaze olovo i kadmijum i još dosta teskih metala. Recimo, duvan iz Indije i Zimbabvea ima niske koncentracije olova i kadmijuma, dok duvan iz Grcke ima visoke koncentracije istih. A tome doprinosi aerozagadjenje i upotreba hemijskih sredstava.
Mislim da je za ukljucivanje logike ovo sasvim dovoljno i da je vreme da duvanske industrije propadnu i da se broj nezaposlenih jos vise poveća…ha ha