Danas, 20. novembra, se širom sveta obeležava Svetski dan deteta. Potpisana Konvencija UN o pravima deteta 1989. godine utvrdila je posebna prava maloletnika.

Nakon potpisivanja ove konvencije doneto je više deklaracija o konkretnim pravima deteta. Osnovna prava na kojima se temelji Konvencija UN o pravima deteta jesu pravo na život, pravo na opstanak i razvoj, pravo na nediskriminaciju, poštovanje interesa i mišljenja deteta.

Iz Konvencije:

Član 1.
Za potrebe ove Konvencije dete je svako ljudsko biće koje nije navršilo
osamnaest godina života, ukoliko se, po zakonu koji se primenjuje na
dete, punoletstvo ne stiče ranije.

Član 31.
1. Strane ugovornice priznaju pravo deteta na odmor i slobodno
vreme, na učešće u igri i rekreativnim aktivnostima koje odgovaraju
uzrastu deteta i na slobodno učešće u kulturnom životu i umetnosti.
2. Strane ugovornice će poštovati i podsticati pravo deteta na puno
učešće u kulturnom i umetničkom životu i podržaće pružanje
odgovarajućih i jednakih mogućnosti za kulturne, umetničke,
rekreativne i slobodne aktivnosti.

Član 36.
Strane ugovornice će štititi decu od svih drugih oblika iskorišćavanja
štetnih po bilo koji vid detetove dobrobiti.

Kompletnu Konvenciju o pravima deteta možete pogledati na linku ispod.

KONVENCIJA O PRAVIMA DETETA