Sunce i početak 25. solarnog ciklusa

Poslednjih godinu dana broj sunčevih pega i aktivnih regiona na Suncu je gotovo neprimatan. Bilo je dužih perioda bez jedne jedine pege, a razlog tome je što je u decembru 2019. godine 24. solarni ciklus bio na kraju. To je značilo da je od decembra prošle godine započeo 25. solarni ciklus. Započeo je mirno bez pega, da bi se u januaru pojavile prvi mali aktivni regioni, ali je i tada bilo dužih perioda bez pega na vidljivoj strani Sunca.

Početak 25. ciklusa najavila je i Slađana Nedeljković Grujičić svojom astrofotografijama koje je objavila na FB stranici “SVEMIR”:

Aktivni region 2781 – foto: Slađana Nedeljković Grujičić

Slađana je snimila AR 2781 koji je primećen 3. novembra. Region je veliki i najavljuje više aktivnosti Sunca u narednim godinama.

Solarni ciklusi se prate od 1755. godine, odnosno od tada se beleže aktivnosti u 1. ciklusu. Jedan solarni ciklus traje u proseku 11 godina. Sunčeva aktivnost prolazi kroz svoje maksimume i svoje minimume. Minimum aktivnosti je direktno povezan sa malim brojem sunčevih pega i obrtanjem sunčevog magnetnog polariteta. Naravno, maksimum sunčeve aktivnosti je povezan sa većim brojem pega.

Prema knjizi profesora dr Dragana Gajića “Fizika Sunca” za interval između 1755. do 1945. godine periodi između dva susedna minimuma varilali su od 9 do 13,6 godina, a između makimuma od 7,3 do 17,1 godina.

Očekivan maksimum 25. ciklusa je procenjen na 2025. godinu, a međunarodni tim stručnjaka, koji finansira NASA i NOAA, očekuje da će ovaj maksimum biti sličan maksimumu 24. ciklusa. Vredi pomenuti da je 24. ciklus bio četvrti najslabiji do početka praćenja sunčevih aktivnosti, a najslabiji u poslednjih 100 godina. Pod najslabijim se podrazumeva najmanji broj pega i aktivnih regiona. Isti tim stručnjaka (Solar Cycle 25 Prediction Panel) je 15. septembra ove godine objavio da je 25. cikuls počeo. U toku septembra je SolarHam zabeležio samo jedan aktivan region.

S obzirom na nepravilnosti trajanja ciklusa u prošlosti se dešavalo da oni izostanu. Tako je najpoznatiji minimum trajao od 1645. do 1715. godine. Dobio je naziv Maunderov minimum prema astronomu Edvardu Maunderu koji je ukazao na njega. U tom periodu od 30 godina astronomi su ukupno zabeležili svega 50 pega i on se, slučajno ili ne, poklopio sa veoma oštrim zimama u Severnoj Americi i Evropi.

Pored broja i površine pega tokom ciklusa menja se i njihova raspodela prema heliografskim širinama. Pege se retko javljaju na širinama većim od 45 stepeni i manjim od 5 stepeni.

Kratak video o solarnim ciklusima. Objašnjava NASA:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s